PRIVACYVERKLARING:

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Lunica heeft daarom de privacyverklaring, die hieronder te lezen valt, aangepast per 25 mei 2018
 
LUNICA is gevestigd aan KLEINE STEEG 13  6131 KJ SITTARD (NL) KvK 60105194 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn: Kleine Steeg 13, 6131KJ Sittard -  Email: info@lunica.nl - telefoon:  046-4372848

LUNICA.NL , LUNICA AUCTION, LUNICA ART en LUNICA TRADING zijn geregistreerde handelsnamen van Lunica.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lunica verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- aanhef (De heer/mevrouw)
- voorletters en achternaam 
- adresgegevens 
- telefoonnummer 
- e-mailadres 
- wijze van autorisatie (via bank of kopie ID*) voor koper - verkopers
- bankrekeningnummer indien u goederen via ons veilinghuis verkoopt** 
- verklaring van erfrecht indien u goederen via ons veilinghuis verkoopt**

* Kopieën van legitimaties worden na inzien verwijderd.
** Uw bankrekeningnummer  en verklaring van erfrecht worden niet opgeslagen in uw online account. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lunica verwerkt uw persoonsgegevens op de AVG-grondslag (Algemene verordening gegevensbescherming) “noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst” voor de volgende doelen: 

- aankoop of verkoop van goederen 
- het maken van taxaties en waarderingen

Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Lunica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Facturen uit worden om belastingtechnische redenen 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lunica deelt uw persoonsgegevens alleen met een derde partij als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lunica  gebruikt functionele cookies die essentieel zijn om onze website technisch goed te laten werken. 

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor de bezoekers, probeert Lunica  met behulp van de software van Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op de website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor worden cookies gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven Lunica inzicht in hoe vaak de webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor is Lunica in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleidt Lunica niet naar personen. Lunica gebruikt cookies voor het bijhouden van het aantal bezoekers op de webpagina's, het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de webpagina's,  het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van de website bezoekt,  het beoordelen welke delen van de site aanpassing behoeven en (v)het optimaliseren van de website. Voor de cookies die de derde partijen van Lunica  plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij u naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lunica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@lunica.nl

 

DISCLAIMER:

Lunica besteedt constant zorg en aandacht aan deze website. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde informatie op deze site onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website vullen we regelmatig aan. Eventuele wijzigingen kunnen we te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aanbrengen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle rechten op de inhoud zijn voorbehouden aan Lunica.

Het is verboden foto's, teksten, logo's enz. te kopiëren van deze website en te gebruiken voor eigen doeleinden.

Lunica sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.